Skriv ut lottkartan   
Tillbaka till startsidanOrdningsregler godkända vid
Skogsökolonisternas årsmöte 2010

(uppdaterade 2012 och 2017)

1. Ekologisk odling gäller för Skogsökolonisterna. Använd organiska gödselmedel – stallgödsel, gräsklipp, kompost, Algomin m.m. Skadegörare och ogräs bekämpas genom en välplanerad växtföljd samt biologiska och mekaniska metoder.

2. Lottens brukande och skötsel. Senast den 1 juni varje år skall lotten vara iordningställd och färdig för odling. Lotten är endast avsedd för odling och skall alltid hållas i ett städat och vårdat skick.

3. Odling. Odla på ett sätt som inte stör din granne eller hindrar framkomligheten på såväl grannlotter som allmänna ytor. Anpassa därför alltid det planteringsfria avståndet mellan lotterna och mot gångar och allmänna ytor till det växtval du gör. Buskar, höga växter och växter med omfattande rotsystem ska placeras så att grannarnas odlingar inte skuggas eller påverkas av grenar och inträngande rötter.

Trädplantering är inte tillåtet, men undantag kan göras för småvuxna träd. Ta alltid kontakt med styrelsen för samråd innan träd anskaffas. Befintliga träd, som någon annan har planterat, får du inte ta bort utan medgivande från styrelsen.

4. Växthus, pergola och staket får uppföras på lotten. Växthus och pergola ska efter samråd med styrelsen placeras inom på lottkartan markerat område och vara ordentligt förankrade i marken. Staket får sättas upp efter samråd med berörda grannar. Byggnad får inte uppföras enl. arrendeavtalet med kommunen.

5. Grusgångar. Det är ditt ansvar att hålla grusgångarna runt din egen lott fria från växtlighet. Överhängande grenar, som hindrar framkomligheten, ska regelbundet tas bort. Grusgångar och andra allmänna ytor får inte användas till att utvidga lottens yta genom att där placera krukor, brädor, redskapslådor etc.

6. Bevattning ska övervakas och ske med hänsyn till att vattnet är kommunalt vatten, som föreningen betalar för. Blockera inte vattenkranar under längre tid och kontrollera att kranarna är ordentligt stängda efter avslutad vattning. Om det uppstår läckage i vattensystemet, stäng av huvudkranen som finns i den vita plåtboxen till höger om kompostlådorna.

7. Kompostering ska i första hand ske i kompostkärl placerat på den egna lotten. Kärlet ska placeras så att det inte stör grannarna. I andra hand används den allmänna komposten enligt anvisningar. Vid kompostering av hushållsavfall ska sluten behållare användas enligt kommunens riktlinjer.

8. Grenar, kvistar och grövre växtdelar ska placeras enligt skyltning. För hantering av buskar som angripits av vinbärsgallkvalster, se särskilt anslag.

9. All form av egna sopor är du själv ansvarig för att forsla bort. Det gäller t.ex. brädor och andra föremål av trä, plast, gummi, metall etc. samt hushållssopor, som inte komposteras i slutet kärl.

10. Husdjur skall hållas kopplade eller i bur och får inte rastas inom koloniområdet.


Tillbaka till startsidan

Miljöpolicy för Skogsökolonisterna
Godkänd vid årsmötet 2010

Skogsökolonisterna ska bedriva verksamheten enligt kretsloppsprincipen, med en långsiktigt hållbar odling av grönsaker, frukter och bär samt andra växter, som övergripande mål. En hållbar verksamhet innebär att vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Grunden för den ekologiska odlingen är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och global solidaritet. Vi är alla beroende av naturen och har därför ett moraliskt ansvar att anpassa våra odlingsåtgärder så att koloniområdet kan ingå som en positiv del i den omgivande naturen.

Föreningens verksamhet ska bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt och vara utformad så att:

 • markens och det övriga ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga bevaras och stärks
 • den biologiska och genetiska mångfalden i kulturlandskapet skyddas och utvecklas
 • man minimerar utsläpp av föroreningar till omgivande luft, vatten och mark
 • användningen av naturfrämmande ämnen undviks
 • motordrivna redskap inte drivs med fossila bränslen, utan endast förnyelsebara energikällor
 • återcirkulering av näringsämnen och mullråvara främjas
 • miljöhänsyn vägs in i alla beslut
 • medlemmarna uppmuntras att kompostera kvistar och löv i egna kärl
 • varmkompostering av trädgårdsavfall och vegetabiliskt matavfall främjas
 • närliggande mark utanför koloniområdet hålls i vårdat skick.

Skogsökolonisterna ska i sin verksamhet följa de bestämmelser, som gäller för Skogsö naturreservat inom vars område föreningens odlingslotter är belägna.


Tillbaka till startsidan

 
Stadgar för Skogsökolonisterna
Godkända vid årsmötet 2009-03-26

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Skogsökolonisterna.

§ 2 Föreningens ändamål

Skogsökolonisterna är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål

att upplåta det arrenderade området till medlemmarna för att brukas som odlingslotter,

att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av kolonister,

att framhålla betydelsen av och främja medlemmarnas intresse för ekologisk odling,

att bidra till att upprätthålla den biologiska mångfalden inom Skogsö naturreservat, samt

att ansvara för skötsel av gemensamma anläggningar och främja god ordning inom koloniområdet.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Nacka kommun.

§ 4 Miljöpolicy

Föreningen ska ha en miljöpolicy som fastställs av årsmötet. Miljöpolicyn ska beakta innehållet i föreningens arrendeavtal med Nacka kommun, och gällande föreskrifter för Skogsö naturreservat.

§ 5 Medlemskap

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen. Endast myndig person kan bli medlem i föreningen. Endast en medlem per hushåll kan ges inträde, men två familjemedlemmar i samma hushåll kan få ett gemensamt medlemskap i föreningen.

Arvinge till avliden medlem kan överta dennes odlingslott under förutsättning att arvingen tillhör samma hushåll. Motsvarande gäller även vid bodelning.

Fördelning av lotter sker i första hand enligt nedanstående prioritering och i andra hand efter den tidpunkt då ansökningarna inlämnats.

  1. Befintlig medlem som önskar byta lott
  2. Ny medlem boende i flerfamiljshus i Nacka kommun
  3. Annan ny medlem boende i Nacka kommun
  4. Befintlig medlem som önskar utökad odlingsyta
  5. Ny medlem boende utanför Nacka kommun

En ny medlem anvisas en odlingslott om ca 50 eller 100 kvm, men kan, i mån av tillgång, tilldelas en odlingslott om upp till ca 200 kvm. Innan en ny medlem tillträder sin odlingslott ska ett nyttjanderättsavtal, som mera detaljerat reglerar villkoren för medlemskap, undertecknas. Byte av innehavare till odlingslott sker via styrelsen.

Medlemmen är skyldig

att följa det nyttjanderättsavtal som tecknats mellan föreningen och medlemmen, samt

att följa föreningens stadgar eller andra i behörig ordning fattade beslut.

§ 6 Avgifter

Ny medlem ska betala en inträdesavgift vars storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Inträdesavgiften återbetalas inte vid utträde.

Årsavgiften och arbetsdagsavgiften beslutas av det ordinarie årsmötet för nästkommande verksamhetsår. Om det för föreningens verksamhet behövs en extra uttaxering under innevarande verksamhetsår, får sådan beslutas av ordinarie eller extra årsmöte.

Inbetalda arbetsdagsavgifter återbetalas till medlemmar som deltar i arbetsdagar enligt de principer som fastställts av årsmötet.

De fastställda avgifterna skall betalas senast på angiven förfallodag.

§ 7 Utträde

Begäran om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen.

§ 8 Uteslutning

En medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot bestämmelserna i nyttjanderättsavtalet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Föreligger anledning till uteslutning ska styrelsen skicka en skriftlig varning till berörd medlem.
Om medlemmen inte inom en månad åtgärdat felet eller inkommit med en godtagbar förklaring har styrelsen rätt att fatta beslut om att utesluta medlemmen.

När beslut om uteslutning meddelats ska medlem lämna lotten enligt fastställt datum.

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före utgången av april månad. Motioner till årsmötet ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast den 31 januari.

Kallelse till ordinarie årsmöte, innehållande styrelsens årsredovisning samt inlämnade motioner och styrelsens yttrande över dem, ska skickas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.

Vid årsmötet får beslut endast fattas i de ärenden som upptagits i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp i dagordningen:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare/rösträknare
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
  5. Fastställande av dagordning
  6. Styrelsens årsredovisning
  7. Revisorernas berättelse
  8. Fastställande av balans- och resultaträkning
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  10. Behandling av inlämnade ärenden
  11. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dem
  12. Fastställande av budget för innevarande år
  13. Beslut om avgifter för nästkommande år
  14. Val av föreningsordförande respektive kassör vartannat år
  15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
  16. Val av revisorer och deras suppleanter
  17. Val av valberedning
  18. Övriga frågor
  19. Mötets avslutande.

Extra årsmöte

Styrelsen får vid behov kalla medlemmarna till extra årsmöte. Om revisorerna eller en fjärdedel av medlemmarna begär det måste styrelsen inom två veckor kalla till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skickas till alla medlemmar minst två veckor före mötet. Extra årsmöte får bara besluta i de ärenden som tagits upp i kallelsen.

Protokoll

Protokoll från årsmöte ska bl a innehålla uppgift om mötesdeltagare och eventuella fullmakter, datum och plats för mötet, ärenden som behandlats samt de beslut som fattats. Protokoll ska hållas tillgängliga för alla medlemmar.

Röstningsregler

Ärenden vid årsmöte avgörs med enkel majoritet utom i de fall där stadgarna föreskriver annat. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.

Varje medlem har en röst. Om två personer har en odlingslott gemensamt, har de tillsammans en röst.

En medlem kan rösta genom ombud med skriftlig fullmakt för aktuellt årsmöte. Ombudet ska vara en myndig person. Ett ombud får bara företräda en föreningsmedlem.

§10 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter. Dessutom ska det finnas minst en och högst fyra suppleanter.

Ledamöternas mandattid är två år. Ordförande och kassör väljs växelvis vartannat år. Av övriga ledamöter väljs ena året halva antalet och påföljande år resterande antalet ledamöter. Suppleanter väljs för ett år i taget.

Ett konstituerande styrelsemöte ska hållas inom tre veckor efter det ordinarie årsmötet. Styrelsen utser då sekreterare och ansvariga för styrelsens övriga arbetsuppgifter.

Styrelsen ska också inom sig utse minst två firmatecknare samt besluta hur dessa tecknar föreningens firma – gemensamt eller var för sig.

Om ordförande eller kassör lämnar sitt styrelseuppdrag innan mandattiden går ut, utser styrelsen inom sig ersättare för tiden fram till nästa årsmöte.

Beslutförhet

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Är antalet tre eller mindre fordras dessutom att de närvarande är ense om de beslut som tas.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Brådskande styrelseärenden kan avhandlas per e-post eller telefon, om alla styrelseledamöter är ense om detta. Eventuella beslut ska protokollföras.

§11 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§12 Revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas fortlöpande av två revisorer som väljs av ordinarie årsmöte. Revisorernas väljs växelvis för en mandattid av två år. För revisorerna utses en suppleant som väljs på ett år.

Handlingar som är nödvändiga för revision, såsom verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, bokföring, verifikationer, handkassor, styrelsemötesprotokoll och medlemsmatrikel, bör vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorerna ska senast två veckor före det ordinarie årsmötet avge revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Revisionsberättelsen överlämnas till ordförande och kassör. I berättelsen ska bl a anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§13 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett av dem ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslutet ska biträdas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna vid båda årsmötena. Tiden mellan årsmötena ska vara minst tre månader.

Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet hur föreningens tillgångar skall disponeras.

§14 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett av dem ska vara ett ordinarie årsmöte. Tiden mellan de båda årsmötena ska vara minst tre månader.

Vid ändring av stadgarnas §1 (Namn), §2 (Ändamål), §13 (Föreningens upplösning) och §14 (Ändring av stadgar) krävs att minst ¾ av de närvarande medlemmarna biträder ändringsförslaget vid båda årsmötena.

§15 Ändring av nyttjanderättsavtal, ordningsregler och miljöpolicy

Beslut om innehållet i nyttjanderättsavtal, ordningsregler, miljöpolicy och övriga förordningar, fattas av årsmötet.


Tillbaka till startsidan