Nyheter 2006     Till nyheter: 2011    2010    2009    2008    2006    2005    2004


Läs mer om värmeisolering
och fasadrenovering här
 » 
Varning för nyårsbränder.   Farligaste timmen på året - mellan tolv och ett på nyårsnatten
- Nyheter - [2006-12-29]  
På nyårsnatten brinner det fem gånger mer än normalt i Stockholms län. Orsaken är raketer som riktats fel. 75 procent av bränderna timmen efter tolvslaget beror på fyrverkerier visar statistik från Räddningsverket.
– Jag önskar att folk skulle hantera fyrverkerier med större aktsamhet, säger Thomas Liljedahl, insatsledare i Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst. Han har sett de enorma skador som en enda fyrverkeripjäs kan orsaka. Men med planering i tid och rätt placering av fyrverkerierna kan olyckorna undvikas.
– Det fungerar inte att ta fram fyrverkerierna mitt i natten och stoppa ner dem i snön, säger Åke Persson, Svenska Brandskyddsföreningens expert på brandfarliga varor.

Rätt placering räddar liv
Åke Persson betonar hur viktigt det är att placera fyrverkerierna rätt:
– Raketer ska sitta i ramper, som kan tillverkas av till exempel en drickaback med tomglas. Fyrverkeritårtor ska placeras plant, inte i lutning, och på ett underlag som inte kan börja brinna. Nyårsfyrverkerierna orsakar dödsfall varje år. Dessutom skadas 200–300 människor så svårt att de måste uppsöka sjukhus.
– Se till att ha mycket större säkerhetsavstånd än du tror att du behöver till människor, byggnader och annat som kan skadas eller ta eld, säger Thomas Liljedahl.

  Goda råd när du använder nyårsfyrverkerier:
  • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem.
  • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
  • Luta dig aldrig över en antänd fyrverkeripjäs.
  • Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det.
  • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen, lämna tillbaka pjäsen i stället.
  • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Levande ljus är fortfarande den främsta orsaken till att bostadsbränderna nästan fördubblas under december månad. Men en toppnotering av antalet bränder i våra hem sker alltså på nyårsnatten när vi slarvar med fyrverkerierna. På  www.brandskyddsforeningen.se finns fakta och statistik om jul- och nyårsbränder.


Ljusare tider väntar
Långa skuggor

Foto från Svenska Brandskyddsföreningen

- Artikeln publicerad - [2006-12-21]
Årets längsta natt är mellan den 21 och 22 december. Vintersolståndet infaller kl 01.22 i natt. Då är jordaxelns lutning bort från solen som störst här på norra halvklotet (23,5 grader).
Solens maximala höjd i dag beräknas som 90-23,5-latituden. Här i Stockholmsområdet vid latituden 59,5 grader når solen således endast 7 grader över horisonten.
I dag befinner sig solen över horisonten under bara 6 timmar och nattens längd är därmed hela 18 timmar.

Skydda dig mot bränder hemma
Foto från Svenska Brandskyddsföreningen

- Artikeln publicerad - [2006-12-21]
Julen är ljusens stora högtid.Tyvärr drabbas alltför många av bränder under julmånaden.
Boven i dramat är ofta de levande ljusen.
Skydda dig så här
Mer om ljus i juletid (pdf)
Välj rätt brandsläckare
Information från Svenska Brandskyddsföreningen

Aktuellt just nu:  En ny 220 kV kraftledning planeras genom Saltsjöbaden
- Nyheter - [2006-12-11]  
Kraftledningen föreslås grävas ner längs med Saltsjöbadsleden och Stockholmsvägen genom Neglinge samt på Baggensfjärdens botten från Pålnäsviken.

Vid Igelboda Förskola på Vinterbrinkvägen kommer kraftledningen att ligga på endast 22 meters avstånd och så lite som 15 meter från närmaste bostadshus i Neglinge. Elsäkerhetsverket rekommenderar att man inte bör förlägga skolor, daghem, lekplatser etc. på platser med högre magnetfält än 0,2-0,3 µT. Även om man uppehåller sig kortare tid på platser nära ledningarna är magnetfälten enligt Svenka Kraftnäts förslag anmärkningsvärt höga.  Läs mer » 

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen lämnas senast den 26 januari 2007 skriftligen till
Svenska Kraftnät, Jan Halvarson, Box 526, 162 15 Vällingby. Länk till miljökonsekvensbeskrivningen » 


Får man ha julgranar i trapphus?
- Nyheter - [2006-12-08]  
Julgranar eller annat brännbart material får enligt plan & bygglagen samt lagen om skydd mot olyckor inte förvaras i trapphus. Fastighetsägaren är skyldig att tillse att detta efterföljs. I annat fall riskerar man böter på upp till 100.000 kr. Kransar på dörren får man ha under förutsättning att de är brandsäkra.  Läs mer » 

Barnvagnar i trapphus - en säkerhetsrisk
- Nyheter - [2006-11-27]  
Enligt lagen får inga lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångarna. Brand- och räddningsnämnden har, enligt en dom i kammarrätten, möjlighet att utdöma vite åt de fastighetsägare som inte följer reglerna.  Läs mer » 

Oro bland boende för strålning från 3G-antenner
- Nyheter - [2006-11-15]  
Hyresnämnden i Stockholm ger bostadsbolaget Stockholmshem rätt att låta 3G-sändare sitta kvar på ett hyreshus i Hjorthagen trots att 150 hyresgäster från kvarteret har undertecknat en protestlista mot sändarna. De boende i området är oroliga för strålningen. Hyresvärden menar dock att strålningen från 3G-sändare är helt ofarlig och hänvisar till rekommendationer från Statens strålskyddsinstitut, SSI.  Läs mer » 

Runt om i landet är folk oroliga för de hälsoeffekter som strålningen kan medföra. En person boende på Gotland har frågat Statens strålskyddsinstitut om de kan lämna garantier för strålningens ofarlighet. Av svaret från SSI framgår det att man inte har någon som helst grund för att påstå att det inte finns hälsorisker. SSI skriver att de gör sina riskbedömningar utifrån den vetenskapliga kunskap som finns idag och att den kunskapen kan ändras i framtiden. Dessutom friskriver man sig från allt ansvar. Med anledning av detta har nu regeringen blivit polisanmäld för brott mot försiktighetsprincipen i den svenska miljölagstiftningen.  Läs mer » 

Den närmaste 3G-sändaren ligger knappt 500 meter från Ljuskärrsberget.  Läs mer » 

Detaljplan för Tattby 2:2, Solsidevägen
- Nyheter - [2006-10-23]
Områdesnämnden kommer i morgon den 24 oktober att fatta ett beslut om den föreslagna bebyggelsen vid Solsidevägen.

Ljuskärrsbergets styrelse har i sina yttranden daterade 2006-01-30 och 2006-05-15 avstyrkt planförslaget - man anser att området är olämpligt att bebygga och att det i så fall skulle medföra en klart ökad trafikbelastning på Solsidevägen. Man påpekar att det i närheten finns ett dagis och att barnen leker i skogspartierna runt Solsidevägen. Den intilliggande boendemiljön försämras och byggnaderna blir alltför starkt dominerande i omgivningen eftersom alla träd framför husen mot Ljuskärrsberget kommer att tas bort. Vidare oroar man sig för vad som ska hända med föreningens sopcontainrar i fall planförslaget skulle bli verklighet.

Läs mer om Ljuskärrsbergets yttrande och kommentarerna till detta från kommunens planenhet. Dokumentet är i Word-format och öppnas i ett separat fönster. Till dokumentet » 

Länkar till övriga handlingar i ärendet:
Miljökonsekvensbeskrivning  (Word-format 76 kb)
Plan/genomförandebeskrivning  (Word-format 56 kb)
Solstudie  (Word-format 3023 kb)


Lännboskolan brinner!
- Publicerad - [2006-09-26]

En kraftig brand utbröt vid 18.30-tiden på tisdagskvällen vid fd. Lännboskolan i Fisksätra. Ett stort antal brandmän bekämpar nu den omfattande branden. Eftersläckningsarbetet beräknas pågå hela natten.   Flera bilder från branden » 

Byggnaden står numera oanvänd sedan skolverksamheten 2005 flyttade till Alléskolan. På Lännboskolans tomt planeras flerbostadshus som skall upplåtas med bostadsrätt. De flesta av lägenheterna planeras som 2:or. Inflyttning beräknas kunna ske i början av år 2009.   

Situationsplan
Start-PM
Protokoll

Asfalteringsarbete pågår
- Publicerad - [2006-09-14]

Arbetet med att asfaltera den tidigare så knaggliga markytan vid tvättstugan pågår just nu. Så här fint har det blivit.
Trädplantering, 2006-09-19

Aktuellt just nu:  Enkät till Nackas politiker inför valet
- Nyheter - [2006-08-22]
Nacka Miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner, Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Aktionsgruppen Rädda Skuruparken har i samarbete skickat ut en enkät till de politiker som kandiderar till Nacka kommunfullmäktige i valet 2006.

Läs mer i  Sammanställning av enkätsvar »         Vilka politiker vill skydda Nackas natur?   Se enskilda politikers svar » 

Mer information om naturen i Nacka finns på Naturskyddsföreningens hemsida:  www.naturskyddsforeningen.se


Grävningsarbeten
- Publicerad - [2006-07-28]

Grävningsarbeten pågår nu vid tvättstuga 2. Lekplatsen rustas upp och träd ska planteras i slänten mot parkeringen.
 
Sandlådan.         Foto: 2006-08-24


Tvättstugorna är klara!
Så här fint blev det
Samtliga tvättstugor på Berget har helrenoverats och nya
maskiner har installerats.
Klicka in och se hur fint det blivit.
Till bilderna » 


Våren är här - Äntligen!
Våren är här!
- Artikeln publicerad - [2006-03-20]
I dag, måndagen den 20 mars är det vårdagjämning.
Vårdagjämning är när jordaxelns lutning står vinkelrätt
mot solen. Det är den dag då natt och dag är lika långa
. . . fast bara nästan.
Läs mer » 


Remissvar från Nacka Miljövårdsråd
- Nyheter - [2006-03-03]
En 220 kV kraftledning planeras genom Saltsjöbaden. I sitt yttrande betonar Nacka Miljövårdsråd vikten av att vidta åtgärder för att reducera de magnetfält som ledningen alstrar.   Läs mer » 

Första tvättstugan är klar
- Nyheter - [2006-02-24]
Tvättstugan vid Ljuskärrsvägen 54 är klar att tas i bruk den 27 februari. Samtliga tvättstugor på Ljuskärrsberget kommer att renoveras under våren. Renoveringsarbetena fortsätter nu med tvättstugan vid Ljuskärrsvägen 103.

Aktuellt just nu:  Nacka Miljövårdsråd avstyrker nya bostäder mellan Tippen och Ljuskärrsberget
- Nyheter - [2006-02-02]
Alla har fram till den 31 januari haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att bygga bostäder vid det lilla skogsområdet mellan Tippen och Ljuskärrsberget.

Nacka Miljövårdsråd påpekar i sitt yttrande över planförslaget att det aktuella området inte är lämpligt för bostadsbebyggelse utan man ser hellre att området reserveras för förskolor. Bostäder kan i stället med fördel byggas ovanpå den nuvarande centrumanläggningen vid Tippen.
Om bygget trots allt blir av, skulle det vara en stor fördel med hiss ner Tippen. Hissen kunde då även nyttjas av de boende på Ljuskärrsberget.
Läs mer i  Yttrandet över utställningsförslaget från Nacka Miljövårdsråd » 

Yttrande från Ljuskärrsberget kommer att publiceras här så snart som det blir tillgängligt.   Läs mer » 


Aktuellt just nu:  En ny 220 kV kraftledning planeras genom Saltsjöbaden
- Nyheter - [2006-01-27]
- Uppdaterad - [2006-03-03]
Den nya 220 kV ledningen ska gå från transformatorstationen i Fisksätra till en ny transformatorstation sydväst om Gustavsberg. En av de alternativa ledningssträckningarna går längs med Saltsjöbadsleden och genom Neglinge fram till Pålnäsviken och vidare över Baggensfjärden till Gustavsberg.

Vad gäller hälsorisker till följd av elektromagnetiska fält har den frågan debatterats under lång tid och omfattande forskning har bedrivits för att klarlägga eventuella samband mellan cancer och elektromagnetiska fält. Den samlade bedömningen är att man hittills inte har kunnat påvisa att exponering för magnetfält innebär ökade hälsorisker även om ett flertal epidemiologiska studier ger viss anledning att misstänka att ett sådant samband kan finnas. Främst gäller detta barnleukemi. Sammantaget visar resultaten på en ökad risk för barnleukemi vid exponering för magnetfält högre än 0,4 µT. Vid lägre magnetfält visar resultaten inte på något samband.
Svenska Kraftnät har i planeringsförutsättningarna eftersträvat att förlägga den planerade 220 kV ledningen med markkabel på ett sådant avstånd från bostadsbebyggelse, kontorslokaler, dagis, skolor etc att ingen skall få magnetfält som överstiger 0,4 µT.

Ett samrådsmöte ägde rum den 1 februari 2006 i Saltsjöbadens samskola. Svenska Kraftnät informerade då om de olika sträckningsförslagen för ledningarna. Alla har nu möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på förslaget. Skicka in dina synpunkter senast den 17 mars 2006 till Svenska Kraftnät.
Läs mer  »         Se även Rapporter »  (pdf-format)        Karta »  (pdf-format 2493 kb)


Nacka Miljövårdsråd framhåller att man genom att ha flera parallella kablar än de tre som krävs för en trefasledning kan nedbringa magnetfältet kring kablarna mycket kraftigt (vid markytan: från ca 5,8 µT till 0,9 µT).
Man betonar att det är viktigt att undvika ingrepp i naturmarken i Skogsö Naturreservat. Kablarna bör därför förläggas under existerande vägar. Läs mer i Remissvaret från Nacka MiljövårdsrådDet barrar !
- Nyheter - [2006-01-13]
Det barrar på redaktionen! Därför har vi försökt att forska lite i frågan om vad man ska göra med resterna av det som en gång var en fin julgran. I "röda pärmen" står dock ingenting men det kan i alla fall sägas att man inte skall kasta ut granen genom fönstret. Enligt Nacka kommuns sorteringsguide räknas julgranar som grovsopor och skall därför lämnas vid Österviks återvinningscentral. Läs mer i Sorteringsguiden  » 

Bostadsrättspriserna ökar rekordartat
- Nyheter - [2006-01-12]
Under den senaste tolvmånadersperioden har bostadsrättspriserna i Storstockholm ökat med 26 procent medan priserna i Nacka har ökat med 7 procent.
- Normalt sett brukar julmånaden kännetecknas av en viss stiltje på bostadsrättsmarknaden, eftersom julbestyren tar all tid i anspråk. En viss avvaktan har rått även denna decembermånad, men inte riktigt i samma utsträckning som tidigare år. Nu börjar marknaden ta fart igen och Riksbankens beslut vad gäller styrräntan kommer att spela stor roll för den närmaste tidens utveckling på bostadsrättsmarknaden. Bostadsbristen i många kommuner leder till stark efterfrågan och kan bli en motvikt till den förväntade räntehöjningen, säger Lars Kilander VD Mäklarsamfundet Bransch.

Åtta av tio svenskar använder Internet
- Nyheter - [2006-01-10]
83 procent av Sveriges befolkning använder Internet. Av dessa ger sig 58 procent ut på nätet varje dag. Det visar Post- och telestyrelsens årliga undersökning. Nästan hälften av befolkningen har bredband hemma och 27 procent har uppringd anslutning. 80 procent av dem som har Internetabonnemang använder antivirusprogram medan endast 64 procent har en brandvägg. Undersökningen genomfördes i september och oktober 2005 genom att en enkät skickades ut till 4000 slumpmässigt utvalda personer.


Byggplanerna i kurvan
- Nyheter - [2006-01-05]
- Uppdaterad - [2006-02-02]
Planförslaget har varit utställt för granskning t.o.m den 31 januari 2006 på biblioteken i Saltsjöbaden samt i Forum Nacka.
Alla har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Senast den 31 januari 2006 skulle synpunkterna skickas in till:
Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden
Planenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka
                  

På bergknallen mellan Tippen och Ljuskärrsberget planeras för bostäder i flerbostadshus. Bebyggelsen kommer att uppföras i två våningar med en total byggnadsarea om 1500 kvm. De övre lägenheterna kan ev. förses med en etagedel och takterrass.

Enligt planförslaget kommer gångvägar att anläggas mot såväl Tippens station som mot gångbron från Ljuskärrsberget.

Parkering kommer det att bli i ett underjordiskt garage med plats för 20-25 bilar samt ytterligare ca 13 P-platser för boende och gäster.

Bebyggelsen ska ligga minst 15 meter från Solsidevägen för att klara ökade bullernivåer från trafiken i samband med en framtida utbyggnad av vägen till Solsidan och Älgö. Om så sker räknar man med en trafikmängd om ca 5.900 fordon per dygn. Inga beslut om en sådan utbyggnad har dock ännu fattats, men man har ändå tagit hänsyn till en sådan utbyggnad vid utformningen av lägenheterna.

 
 Planområdet omfattar ca 9300 kvm

 Området ligger invid norra sidan av Solsidevägen
  Länkar till handlingarna i ärendet:

Yttrande över utställningsförslaget från
Nacka MiljövårdsrådSamrådsredogörelse (reviderad 2005-11-17)
Områdesnämndens protokoll 2005-12-06

Mer information från Nacka kommun
Mer information från Nacka MiljövårdsrådNyårsdagen
- Bildgalleri - [2006-01-01]
Nyårshelgens obefintliga snöröjning till trots var det många som utnyttjade årets första dag till en promenad i det vita vinterlandskapet. Klicka in till några dagsfärska bilder från Ljuskärrsberget.  Till bilderna » 
Till nyhetersarkivet för:   2011    2010    2009    2008    2006    2005    2004   

Saltsjöportalen

Gröna Dalen-kolonisterna