Nyheter 2005     Till nyheter: 2011    2010    2009    2008    2006    2005    2004


Läs mer om värmeisolering
och fasadrenovering här
 » 

Nya tvättmaskiner
- Nyheter - [2005-12-29]
Samtliga tvättstugor på Ljuskärrsberget kommer att renoveras under våren. Arbetena påbörjas den 16 januari 2006 med tvättstugan vid Ljuskärrsvägen 54.

Decemberbilder
- Bildgalleri - [2005-12-24]
Dagsfärska bilder från Ljuskärrsberget och Saltsjöbadens centrum. 
Till bilderna » 


Ljusare tider väntar - Äntligen!
Vintern är här!
- Artikeln publicerad - [2005-12-21]
I dag, onsdag 21 december övergår hösten till vinter enligt den astronomiska årstidsindelningen.
Vintersolståndet infaller kl 19.35 i kväll. Då är jordaxelns lutning bort från solen som störst här på norra halvklotet (23,5 grader).
Solens maximala höjd i dag beräknas som 90-23,5-latituden. Här i Stockholmsområdet vid latituden 59,5 grader når solen således endast 7 grader över horisonten.
I dag befinner sig solen över horisonten under bara 6 timmar och nattens längd är därmed hela 18 timmar.

Ljusare centrum i Saltsjöbaden
Bättre belysning behövs
- Nyheter - [2005-12-05]
Belysningen vid Saltsjöbadens centrum har idag stora brister. Nu föreslås en upprustning av belysningen i området. Ett trettiotal armaturer kommer att bytas ut mot nya som ger bättre belysning. Dessutom sätts sju nya armaturer upp på väggarna vid Torggatan och sporthallen.
Kostnaden för de nu föreslagna åtgärderna uppgår till drygt en halv miljon kronor. Från ett brottsförebyggande perspektiv är detta mycket välkommet i och med att de mörkaste och obehagligaste platserna i området nu blir ordentligt upplysta. Bättre belysning är också positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Senaste nytt om byggplanerna vid Solsidevägen
- Nyheter - [2005-12-02]
Kommunens planenhet beräknar att merkostnaden för att bygga parkering i garage under marken   i stället för markparkering uppgår till ca 4 milj kr. Miljövinsterna med en parkering i källarplan talar för en sådan lösning. En överdäckning av Solsidevägen beräknas kosta ca 15 milj kr. Ärendet kommer att behandlas vid områdesnämndens sammanträde den 6 december.
Läs mer om detta i  Samrådsredogörelsen  » 


Vinterbilder
- Bildgalleri - [2005-11-28]
Nyinkomna bilder från Ljuskärrsberget
och Saltsjöbadens centrum. 
Till bilderna » Ljusare Saltsjöbadsled
- Nyheter - [2005-11-21]
Saltsjöbadsleden kommer våren 2006 att få belysning längs 1.200 meter av den västligaste delen av leden, som idag inte är belyst.


Naturreservat planeras nedanför Ljuskärrsberget
- Nyheter - [2005-11-21]
Miljöpartiet de gröna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Gröna Dalen, beläget mellan Båthöjden och Ljuskärrsberget, inrättas som naturreservat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden för yttrande.

Läs mer » Vägen till Ljuskärrsberget kan komma att gå genom en tunnel
- Nyheter - [2005-09-28]
Som tidigare har meddelats här på sidan planerar man att bygga flerbostadshus på bergknallen mellan Tippen och Ljuskärrsberget.
Vid områdesnämndens senaste sammanträde den 13 september beslöts att ärendet ska återremitteras bl.a. för att utarbeta ett alternativt planförslag som innebär att blivande Solsideväg däckas över på en så lång sträcka som möjligt.

Länkar till handlingarna i ärendet:
Protokoll 2005-09-13
Miljökonsekvensbeskrivning
Plan- och genomförandebeskrivningen
Tjänsteskrivelsen

 Här kan det bli aktuellt att bygga en tunnel


Nytt passersystem
- Nyheter - [2005-09-22]
Tvättstugorna och garagen har nu försetts med ett nytt passersystem från Axema. Systemet bygger på Axemas beröringsfria läsare. Livslängden blir därmed för både läsare och kort avsevärt längre, då det inte förekommer något mekaniskt slitage.Dräneringsarbeten
- Nyheter - [2005-09-21]
Dräneringsarbeten pågår nu på F-gården.

Äntligen !
- Nyheter - [2005-09-01]
Äntligen har de förrädiska snubbelstenarna vid tvättstugan ersatts med jämn och fin asfalt.
Tack för det!

Nya TV-kanaler i det analoga utbudet
- Nyheter - [2005-07-01]
ÄNTLIGEN finns nu från och med idag Kunskaps- och Barnkanalen samt nyhetskanalen SVT24 i vårt kabeltevenät. Sändningarna sker i analog form. Det betyder att alla nu kan se dessa kanaler utan digitalbox.
Förändringen är föranledd av att vidaresändningsplikten i kabelnät för programtjänster från Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) har utökas från tre till fyra. Därigenom kommer hela SVT:s och UR:s nuvarande utbud att omfattas, SVT1, SVT2, SVT24 samt Barnkanalen/Kunskapskanalen. Ändringen innebär att de som bor i en kabelansluten fastighet får tillgång till samma programutbud som de skulle ha haft om de hade tagit emot marksänd tv. På detta sätt kan befolkningen i hela landet nås av det programutbud som finansieras via tv-avgiften.

Gör en kanalsökning på teven för att hitta de nya kanalerna eller ställ in dem manuellt. SVT24 finns på kanal K10. Kunskaps- och barnkanalen finns på kanal S13. TV4 Plus hittar du på kanal 57 på UHF-bandet.


Midsommarfirande
- Nyheter - [2005-06-22]
Glöm inte den sedvanliga dansen kring midsommarstången i Wallenbergsparken.  


Byggplanerna i kurvan
- Nyheter - [2005-06-17]
Enligt senaste informationsbladet har Ljuskärrsbergets styrelse skickat en skrivelse
till Nacka kommun där man ställer sig negativ till den föreslagna bebyggelsen.
Huruvida detta yttrande avses representera föreningens medlemmar eller endast är
styrelseledamöternas privata inställning i frågan framgår dock inte av infobladet.

Nacka Miljövårdsråd är positiv till att bostäder byggs på denna plats. Man framhåller
att planområdet är lämpligt för bebyggelse i den skala som planeras. Detta främst med
tanke på närheten till centumanläggningen och järnvägsstationen. Man föreslår en
gångbro samt hiss eller rulltrappa från planområdet ner till Tippens bottenplan och till
järnvägsstationen.

Nacka kommun uppskattar att om Solsidevägen byggs ut kommer vägen att trafikeras av
ca 5900 fordon per dygn. Siffran kan jämföras med att det passerar ca 12000 fordon/dygn
på Saltsjöbadsleden vid Saltsjöbadens centrum.
Läs mer om:
Inkomna synpunkter från remissinstanser och sakägare » 
Mötesanteckningar från samrådsmötet den 14 april 2005 » 


Nya bilder 10-19 maj 2005
- Senast uppdaterad - [2005-05-19]
Vårbilder som visar Ljuskärrsberget när allting är som allra finast i mitten av maj 2005. Till bilderna » 


Remissvar om ny bebyggelse vid Solsidevägen
- Senast uppdaterad - [2005-05-11]
Remissvar från Nacka Miljövårdsråd » 


Nya bilder
- Senast uppdaterad - [2005-05-06, 23:58]
Följ vårens framsteg här på sidan.... Till bilderna » 


Samrådsmöte om ny bebyggelse vid Ljuskärrsberget
- Nyheter - [2005-04-08, 19:32]
Man har utlyst samrådsmöte torsdag den 14 april 2005, kl. 18.00.
Plats: Adalar sammanträdesrum på Nämndhusets baksida, runda huset till vänster.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara inne till Områdesnämnden
Fisksätra/Saltsjöbaden, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast den 11 maj 2005.

På bergknallen mellan Tippen och Ljuskärrsberget planeras för bostäder i flerbostadshus. Bebyggelsen kommer att uppföras i två våningar med en total byggnadsarea om 1500 kvm.
Enligt planförslaget kommer gångvägar att anläggas mot såväl Tippens station som mot gångbron från Ljuskärrsberget.
Underjordiskt garage kommer att förläggas i de sydöstra byggnadsvolymerna.
Bebyggelsen ska ligga minst 15 meter från Solsidevägen-Ljuskärrsvägen för att klara ökade bullernivåer från trafiken i samband med en framtida utbyggnad av vägen till Solsidan och Älgö.
 
 Området ligger invid norra sidan av Solsidevägen

 Planområdet omfattar ca 9300 kvm
 

Länkar till handlingarna i ärendet:Plan- och genomförandebeskrivningen
Tjänsteskrivelse 2005-03-04
Områdesnämndens protokoll 2005-03-15

Mer information från Nacka Miljövårdsråd


Vårdagjämning - Äntligen!
Våren är här!
- Artikeln publicerad - [2005-03-20, 13:36]
I dag, söndagen 20 mars är det vårdagjämning.
Vårdagjämning är när jordaxelns lutning står vinkelrätt
mot solen. Det är den dag då natt och dag är lika långa
. . . fast bara nästan.
Läs mer » Krafttag mot lägenhetsinbrotten kommer att bli nödvändigt
Länkar:
Trygg i Nacka
Svenska Stöldskyddsföreningen
- Artikeln publicerad - [2005-02-22, 22:30]
Skaffa ett bra inbrottslarm!
Enligt en undersökning utförd av Länsförsäkringar Stockholm sker endast
3 bostadsinbrott av 1000 i hem med larm installerat. Tjuven ratar alltså
ditt hem till 99,7% om du har larm installerat. Läs mer » 


Spara el - ställ in elementen rätt !
För att läsa pdf-filer krävs
Adobe Reader. Har du
inte Adobe Reader, kan du
hämta den gratis via denna
länk.   Adobe Reader
- Utlagd - [2005-02-12, 20:11]
Saknar du bruksanvisningen till fjärrkontrollen kan du ladda hem den i
pdf-format via nedanstående länk.
http://www.iqtherm.se/filer/bruksanvisning_iQtherm_e.pdfNy bostadsbebyggelse planeras invid Ljuskärrsberget
- Nyheter - [2005-02-09, 16:09]
På bergknallen mellan Tippen och Ljuskärrsberget planerar man att bygga flerbostadshus.
Bebyggelsen kommer att uppföras i två våningar samt suterrängvåning och ett vindsplan med takterrass.

Länkar till handlingarna i ärendet:
Start-PM i Word-format


 Området ligger invid norra sidan av Solsidevägen

Träd över vägen
   - Nyheter - [2005-01-09, 15:20]
    Nattens kraftiga storm orsakade en mängd omkullfallna träd vid bl.a. Tippen och vid Fågelhöjdsstigen.
    Inga allvarliga skador har rapporterats från Ljuskärrsberget.    Bilder från stormens härjningar  » Brand på Ljuskärrsberget
   - Nyheter - [2005-01-05, 15:02]
    Brandkår, ambulans och polis kallades till F-gården på Ljuskärrsberget vid 14.30-tiden idag.
    En TV-apparat hade fattat eld och fick bäras ut på gården.Till nyhetsarkivet för:   2011    2010    2009    2008    2006    2005    2004   

Saltsjöportalen

Gröna Dalen-kolonisterna