Gröna Dalen-kolonisternas synpunkter till Fisksätradialogen

Målbild Gröna Dalen
Miljö - [2010-03-02]
 
Gröna Dalen-kolonisterna vill lämna följande synpunkter på de avsnitt i Målbild Fisksätra som berör Gröna Dalen.

I syfte att öka integrationen föreslår man i målbilden att orörd naturmark i Gröna Dalen tas i anspråk för en "försiktig bebyggelse". Detta trots att det redan finns bostäder mellan Saltsjöbadens centrum och flerbostadsområdet i Fisksätra, t.ex. Båthöjden, Fågelhöjden och Igelbodaplatån. Dessutom planeras ytterligare bebyggelse på Lännbohöjden. Därmed torde behovet av bostäder i integrationssyfte vara väl tillgodosett.

Att integrationen hittills inte lyckats, trots olika boende-former, tror vi beror på att det behövs fler platser där man kan mötas på ett naturligt sätt.
Kolonisterna i Gröna Dalen kommer från alla olika delar av Fisksätra/Saltsjöbaden (från Fiskarhöjden i väster till Hotellviken i öster). Ett 20-tal olika nationaliteter finns representerade bland odlarna, man byter växter och fröer från olika delar av världen och lär sig av varandra hur de odlas och används.

En grön mötesplats
Vi tror att integrationen bäst skulle gynnas av utökade odlingsområden och utveckling av en naturlig och hälso-sam mötesplats även för andra. En bra plats för detta skulle vara där Lugna Promenaden möter Svartkärrsstigen (vid den nuvarande bollplanen).
Svartkärrsstigen är en mycket utnyttjad promenad- och cykelväg som går mellan Fisksätra och Saltsjöbaden. Lugna Promenaden är även den en flitigt utnyttjad promenadväg som leder söderut mot Erstaviksområdet, Lundsjön och golfbanan.

Här är platsen för ett kafé, där man kan njuta av en paradisisk natur ('Paradis' är persiska för trädgård).
Men det ska inte vara ett vanligt kafé utan ett hälsokafé. Därifrån lär man ut en ny kafékultur. Dagens kafékultur med sina sockerbomber är en hälsomässig katastrof.
Utifrån kafélokalen kan koloniföreningens verksamhet utvecklas och kompletteras med föredrag, odlingskurser etcetera. Det hela kan utvecklas till ett lärcentrum för odling, mat och hälsa - inte bara fysisk hälsa utan också psykisk.

Odlingslotter behövs
Vi vill poängtera att koloniträdgårdarna också har stor betydelse för den biologiska mångfalden i våra städer och för hälsa och välbefinnande, inte bara för kolonisterna själva. Man bör också beakta att många äldre kolonister kan hålla sig pigga och krya år efter år i stället för att kräva vårdinsatser. Särskilt i dessa tider av kommunal sparsamhet kan koloniområdena vara en viktig tillgång i den så kallade grönstrukturen. Kolonisterna betalar ju själva för att förvalta kommunens mark på ett sätt som alla har glädje av och de bjuder på en blomsterprakt och artrikedom som man sällan har råd med på kommunal mark.

Trädgårdsodling är ett samhällsnyttigt fritidsintresse och man ska naturligtvis inte behöva köpa en egen villa för miljontals kronor för att få en bit mark att odla på. I de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt ingår att det i en "god bebyggd miljö" ska finnas möjlighet till "lokal odling". När man bygger nya bostäder ska det givetvis från början ingå i programmet att det ska finnas utrymme för odling i närheten av bostäderna.

Man ska komma ihåg att Fisksätra är ett av Sveriges mest tätbebyggda centrumområden och man planerar nu att bygga fler bostäder vid gamla Lännboskolan, Fisksätravä-gen och Fidravägen samt ett äldreboende på Båthöjden.

I takt med den ökande befolkningen i Fisksätra/Saltsjö-baden och i takt med det tilltagande intresset för träd-gårdsodling kommer behovet av grönområden för rek-reation, friluftsliv och odling att öka alltmer i framtiden.
Det är mot den bakgrunden angeläget att erforderliga
ytor reserveras i Gröna Dalen för sådana ändamål.

Det som kan göras i Gröna Dalen är att ta tillvara de kva-litéer som finns och förstärka dessa genom förbättrings-åtgärder i form av upprustade gång- och cykelbanor och förbättrad belysning. Ytor för spontanidrott och andra rektionsaktiviteter kan lämpligen reserveras vid 'brända tomten'.

Sportarenan
Det föreslås i Målbild Fisksätra att en sportarena förläggs till Gröna Dalen. Att placera den där skulle dock gå stick i stäv mot de miljömål som bör gälla vid dagens stadspla-nering. För att uppnå ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle bör man inte bygga in ett bilberoende som skulle bli fallet vid placering av arenan i Gröna Dalen.

I sitt yttrande till ett tidigare förslag om sporthall i Gröna Dalen år 2002 ställde sig SL kritisk till hallen på grund av dess olämpliga placering: "SL anser att en ny sport- och kulturhall med placering vid Gröna Dalen får ett ogynnsamt läge för kollektivtrafikförsörjning".

Det är värt att notera att även Länsstyrelsen på flera punkter ställde sig kritisk till den föreslagna placeringen
av hallen. Man pekade bl.a. på bristen på kollektivtrafik
till Gröna Dalen och på behovet av grönområden i och
kring tätorterna:
".....publikanläggningar bör förläggas så att de får god tillgänglighet med kollektivtrafik för att inte leda till ökat bilberoende som är svårt att förena med miljökvalitets-normerna."

I likhet med Länsstyrelsen befarar vi att förslaget kan leda till ökat bilberoende och därmed risk för sämre miljö. För att få bästa möjliga kollektivtrafikförsörjning bör en sport-arena vara placerad i närheten av Fisksätra järnvägs-station. Det kan t.ex. ske genom en utbyggnad av den befintliga sporthallen i Fisksätra. Redan 2002 föreslog Saltsjöbadens Hembygdsförening en sådan lösning. För att inte behöva ta naturmark i anspråk kan arenan byggas över den befintliga sporthallen.

En annan möjlighet är att göra en överdäckning av järn-vägsstationen, bilvägen och delar av parkeringen vid polishuset. Denna idé har tidigare också framförts av Nacka Miljövårdsråd. En sportarena kan inte ligga närmare kollektivtrafiken än så - med rulltrappa från läktaren ner till tågperrongen.

Om sportarenan placeras så nära järnväg och busslinjer blir behovet av parkeringsplatser väsentligt mindre och det skulle då kanske räcka med de p-platser som redan finns vid Fisksätra Centrum.

Dagvatten
Vi befarar att en sportarena i Gröna Dalen skulle få nega-tiva miljökonsekvenser även för vattenmiljön, när stora delar av grönområdet omvandlas till hårdgjorda ytor. Utöver själva anläggningen tillkommer även parkerings-platser och angöringsvägar m.m. När naturmarkens fördröjningseffekt försvinner kommer stora mängder dagvatten att föra med sig föroreningar till Lännersta-sunden, som redan idag är en hårt belastad recipient.
Vi vill erinra om vad som står i Nacka kommuns översikts-plan 2002: "Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras".

Gröna Dalen i framtiden - möjligheternas dal   (Idébukett för Gröna Dalen)
Om Gröna Dalen exploateras kommer viktiga värden för rekreation och friluftsliv att påverkas. Om dalen öppnas upp för omfattande biltrafik kommer upplevelsevärden som t.ex. skogskänsla att försvinna.

Istället kunde nya promenadslingor bland odlingsområ-den, ängsmarker och skogspartier bidra till att områdets upplevelsevärden förstärks och utvecklas. Gröna Dalen med sin varierande växtlighet av ädellövskog, blandskog och hällmarkstallskog kan erbjuda en känsla av att träda in i en annan värld, att vara omsluten av naturen utan större påverkan av de bebyggda områdenas alla ljud, ljus och lukter.

För skolor och förskolor kan Gröna Dalen erbjuda platser med odlingar, våtmarker eller blockiga områden som lämpar sig väl för såväl naturstudier som för lek och kojbygge.

På lämplig plats kan en damm anläggas. Det skulle gynna djurlivet och den biologiska mångfalden och även ge besökare möjlighet att sitta ned vid en vattenyta med möjlighet till utblickar.

Här vid den öppna platsen mitt i området (där som bollplanen finns idag) kan nya odlingsområden anläggas för att möta det ökande behovet av odlingsmöjligheter för de boende. Ju fler människor som vistas i området desto mindre otryggt blir det. Av erfarenhet vet vi att odlare brukar finnas på sina lotter både tidigt på morgonen och till sent på kvällen.

Här kan också finnas skolträdgårdar där eleverna kan få praktisk erfarenhet av ekologisk odling, och varifrån man kan hämta dagsfärsk ekologiskt odlad mat till skolköket. Där skulle det även kunna finnas ett sommarcafé och kanske någon form av djurhållning, t.ex. en liten stads-bondgård med djur som barnen kan hjälpa till att sköta om.

På södra sidan av Svartkärrsstigen, öster om den nuva-rande bollplanen, finns ett område som är skräpigt och förslummat. Här skulle behövas en uppstädning och röjning av sly. Närmast skogen kan man plantera bryn-växter såsom slånbär, nypon, hagtorn, björnbär och hassel, vilket skulle gynna fågellivet. Längs med promenadvägen kan det finnas en körsbärsallé och en äppellund.

Nuförtiden talas det mycket om växthuseffekt och klimat-hot och det är fler och fler som engagerar sig i miljöfrå-gorna. I Fisksätra anordnas nu odlingskurser och semina-rier som behandlar ämnen som ekologisk odling, hälso-sammare mat och minskad klimatpåverkan. Det finns ett mycket stort intresse att utveckla olika former av lokal odling och som ett led i dessa strävanden kan vi skapa
en ekologisk hälsopark i Gröna Dalen.

2010-03-01
Gröna Dalen-kolonisterna 

Se filmen Food for Life - om skola, lokalsamhälle och lantbruk.
Klicka på bilden så visas filmen.
Program för Fisksätra
Nyheter - [2012-11-08]
Uppdaterad - [2012-12-12]
  Att ta ett helhetsgrepp om Fisksätra är av stor vikt inför utformningen av områ-dets framtid.
Programarbetet innebär att boende och verksamma i området nu ges möjlighet att bli delaktiga och få insyn innan arbetet med ev. stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner påbörjas.

Här kan du läsa programförslaget » 
och vad det innebär för Gröna Dalen.
Länkar till alla dokumenten finns till höger om kartan.

Utdrag från programförslaget:
Gröna Dalen
Vid en förtätning i de centrala delarna av Fisksätra kommer behovet av närnatur och gröna stråk att öka. När det gäller naturvär-den och områdets karaktär kan detta för-stärkas genom att det mer parklika blandas med det vilda.
Ytor för evenemang så som valborg, festiva-ler, cirkus, konserter bör bevaras och kan kombineras med idrottsområden. Möjligheterna att anlägga en handelsträd-gård för att ta odlingen i området ett steg längre bör också studeras. För att detta ska kunna utvecklas på ett bra sätt krävs att dalen delvis öppnas upp för trafik från Svartkärrsvägen.

Fram till den 14 jan 2013 kan du ta del av förslaget på biblioteken i Fisksätra, Saltsjöbaden och Nacka Forum.

Synpunkter på programförslaget lämnas skriftligt senast den 14 januari 2013 till:
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2011/236 212
Planenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

eller via e-post till registrator.plan@nacka.se, skriv
KFKS 2011/236 212 i ämnesraden.

  Programområdets ungefärliga avgränsning


Fisksätra omgjort av ungdomar i Minecraft.
Detta är en del av projektet Mina drömkvarter. 
Fisksätra - Dokument
Program Fisksätra (17 MB)
Informationsplansch (20MB)
Informationsbroschyr
Välkommen till öppet hus
Delegationsbeslut
Fisksätra entré gestaltningsprogram (9 MB)
Fisksätra entré trafikutredning (5 MB)
Fisksätradialogen rapport
Natur och rekreations-värden rapport (pdf 19 MB)
Gång och cykelväg (2 MB)
Kulturmiljövärden
Strandpromenad (16 MB)
Utvecklingsidéer (11 MB)
Våra drömkvarter rapport
Våra drömkvarter film
Gröna Dalen-kolonisterna

Tillbaka till startsidan