Stadgar antagna vid årsmötet 2009-04-30

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Gröna Dalen-kolonisterna.

§ 2 Föreningens ändamål
Gröna Dalen-kolonisterna är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål

 • att upplåta det arrenderade området till medlemmarna för att brukas som odlingslotter,
 • att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av kolonister,
 • att framhålla betydelsen av och främja medlemmarnas intresse för ekologisk odling,
 • att bidra till upprätthållande av den biologiska mångfalden inom Gröna Dalens naturområde, samt
 • att ansvara för skötsel av gemensamma anläggningar och främja god ordning inom koloniområdet.
  Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 • § 3 Föreningens säte
  Föreningen har sitt säte i Nacka kommun.
  § 4 Miljöpolicy
  Föreningen ska ha en miljöpolicy som fastställs av årsmötet. Miljöpolicyn ska beakta innehållet i föreningens arrendeavtal med Nacka kommun.
  § 5 Medlemskap
  Ansökan om inträde i föreningen görs skriftligt och prövas av styrelsen. Endast myndig person kan bli medlem i föreningen.
  Högst en medlem per hushåll kan ges inträde, men två familjemedlemmar i samma hushåll kan få ett gemensamt medlemskap i föreningen.
  Arvinge till avliden medlem kan överta dennes odlingslott under förutsättning att arvingen tillhör samma hushåll och uppfyller villkoren för medlemskap.

  Inträdesansökningar från boende inom Nacka kommun turordnas på kölista efter den tidpunkt de inlämnas. Fördelning av lotter sker i första hand enligt nedanstående prioritering och i andra hand efter den tidpunkt ansökningarna inlämnats.

  1. Ny medlem boende i flerfamiljshus i Nacka kommun
  2. Annan ny medlem boende i Nacka kommun
  3. Befintlig medlem som önskar utökad odlingsyta
  4. Ny medlem boende utanför Nacka kommun

  Byte av innehavare av odlingslott får enbart ske genom föreningens försorg och efter det turordningssystem varom föreningen bestämmer.
  Medlemmen är skyldig att följa dessa stadgar samt ordningsföreskrifter och andra i behörig ordning fattade beslut.

  § 6 Avgifter
  Ny medlem ska betala en medlemsinsats vars storlek beslutas av ordinarie årsmöte.
  Årsavgiften och arbetsdagsavgiften beslutas av det ordinarie årsmötet för nästkommande verksamhetsår.

  Om det för föreningens verksamhet behövs en extra uttaxering under innevarande verksamhetsår, får sådan beslutas av ordinarie eller extra årsmöte.

  Inbetalda arbetsdagsavgifter återbetalas till de medlemmar som deltar vid arbetsdagar och övriga arbetstillfällen, enligt de principer som fastställts av årsmötet.

  Styrelsen beslutar om depositionsavgiften för nycklar. Avgiften återbetalas när nyckeln återlämnas.

  De fastställda avgifterna skall betalas senast på angiven förfallodag.

  § 7 Utträde
  Begäran om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen.
  Medlem har vid utträde ur föreningen rätt att återfå medlemsinsatsen endast under förutsättning att lotten vid utträdet är i ett uppodlat och godtagbart skick. Återbetalning sker senast vid årets slut.

  § 8 Uteslutning
  En medlem kan uteslutas ur föreningen

 • om medlemmen inte senast en månad efter förfallodagen har betalat fastställda avgifter,
 • om medlemmen vanvårdar sin odlingslott eller
 • om medlemmen i övrigt inte följer dessa stadgar samt ordningsföreskrifter och andra i behörig ordning fattade beslut.

  Innan uteslutning kan ske måste styrelsen skicka en skriftlig varning till berörd medlem.
  Om medlemmen inte inom 14 dagar rättar sig eller inkommer med en godtagbar förklaring har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.
  När beslut om uteslutning meddelats ska medlem lämna lotten enligt fastställt datum.
  Utesluten medlem har inte rätt att återfå till föreningen erlagda avgifter och har inte rätt till andel i föreningens tillgångar.
 • § 9 Årsmöte

  Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på ordinarie eller extra årsmöte.

  Vid mötet får beslut endast fattas i de ärenden som angivits i kallelsen.

  Årsmöte ska alltid hållas inom Nacka kommun.

  Ordinarie och extra årsmöten är beslutande medan övriga föreningsmöten är rådgivande.

  Protokoll

  Protokoll från årsmöte ska bl.a. innehålla uppgift om mötesdeltagare och eventuella fullmakter, datum och plats för mötet, ärenden som behandlats samt de beslut som fattats. Protokoll ska hållas tillgängliga för alla medlemmar.

  Röstningsregler

  Ärenden vid årsmöte avgörs med enkel majoritet utom i de fall där stadgarna föreskriver annat.

  Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget. Vid val skall dock lika röstetal avgöras genom lottning.

  Varje medlem har en röst. Om flera personer har en odlingslott gemensamt, har de tillsammans en röst.

  En medlem kan rösta genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig dagtecknad fullmakt i original. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Endast familjemedlem eller medlem i föreningen kan vara ombud. Ombudet ska vara en myndig person och får företräda högst en föreningsmedlem.

  Ordinarie årsmöte

  Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före utgången av april månad.

  Motioner till årsmötet ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast den 31 januari.

  Kallelse till ordinarie årsmöte, innehållande styrelsens årsredovisning samt inlämnade motioner och styrelsens yttrande över dem, ska tillställas alla medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.

  Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp i dagordningen:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare/rösträknare
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
  5. Fastställande av dagordning
  6. Styrelsens årsredovisning
  7. Revisorernas berättelse
  8. Fastställande av balans- och resultaträkning
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  10. Behandling av inlämnade ärenden
  11. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dem
  12. Fastställande av budget för innevarande år
  13. Beslut om avgifter för nästkommande år
  14. Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer
  15. Övriga frågor
  16. Mötets avslutande.

  Extra årsmöte

  Styrelsen får vid behov kalla medlemmarna till extra årsmöte.

  Styrelsen måste utan oskäligt dröjsmål hålla ett extra årsmöte om det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna.

  Kallelse till extra årsmöte ska tillställas alla medlemmar senast 8 dagar före mötet.

  §10 Styrelsen

  Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter.

  Ledamöternas mandattid är två år. Ena året väljs halva antalet ledamöter. Följande år väljs resterande antal ledamöter. Suppleanterna väljs för ett år i taget.

  Såväl medlemmen som någon i dennes hushåll som deltar i lottens brukande kan inväljas på styrelsepost, dock får inte mer än en person från varje hushåll samtidigt inneha styrelseuppdrag i föreningen.

  Ett konstituerande styrelsemöte ska hållas inom tre veckor efter det ordinarie årsmötet. Styrelsen utser då ordförande, kassör, sekreterare och ansvariga för styrelsens övriga arbetsuppgifter.

  Styrelsen ska också inom sig utse minst två firmatecknare samt besluta hur dessa tecknar föreningens firma – gemensamt eller var för sig.

  Om ordförande eller kassör lämnar sitt styrelseuppdrag innan mandattiden går ut, utser styrelsen inom sig ersättare för tiden fram till nästa årsmöte.

  En styrelseledamot eller suppleant som utträder eller utesluts ur föreningen anses därmed vara skild från sitt styrelseuppdrag.

  Beslutförhet

  Styrelsen är beslutför om kallelse utgått till samtliga ledamöter och suppleanter och antalet närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst hälften av antalet valda ledamöter.

  Är antalet tre eller mindre fordras dessutom att de närvarande är ense om de beslut som tas.

  Beslut fattas med enkel majoritet.

  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

  Suppleant har förslagsrätt men rösträtt endast då han inträder i ordinarie ledamots ställe.

  Brådskande styrelseärenden kan avhandlas per e-post eller telefon, om alla styrelseledamöter är ense om detta. Eventuella beslut ska protokollföras.

  Ansvar

  Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen i dennes frånvaro. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation. Sådan reservation måste anmälas före sammanträdets slut.

  Protokoll

  Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, vari upptas datum, namn på närvarande ledamöter och suppleanter, beskrivning av behandlade ärenden, styrelsens beslut samt eventuellt anförda reservationer.

  Reservation kan även lämnas skriftligt, vilken då skall bifogas protokoll som bilaga.

  Åligganden

  Styrelsen ska handha föreningens angelägenheter i överensstämmelse med dess stadgar, arrendeavtal och övriga förordningar.

  Styrelsen ska tillse att stadgar, ordningsföreskrifter och övriga förordningar samt fattade beslut efterföljs.

  Det åligger styrelsen att verkställa årsmötets beslut och planera föreningens verksamhet.

  Styrelsen ska också tillse att drift och underhåll av de gemensamma anläggningarna sköts på ett ekonomiskt sätt samt att erforderliga medel finns avsatta för reparationer och för ny- och återanskaffning.

  §11 Ekonomiskt ansvar

  För föreningens förbindelser svarar endast dess egna tillgångar, inberäknat till betalning förfallna avgifter.

  §12 Räkenskaper och revision

  Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas fortlöpande av två revisorer som väljs av ordinarie årsmöte. Revisorernas väljs växelvis för en mandattid av två år.

  För revisorerna utses en eller två suppleanter som väljs för ett år i taget.

  Den som under det sist förflutna året varit styrelseledamot kan inte väljas till revisor eller revisorssuppleant. Revisorerna har med anledning av sitt uppdrag alltid rätt att närvara vid styrelsens möten och då med förslags- och yttranderätt.

  Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

  Handlingar som är nödvändiga för revision, såsom verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, bokföring, verifikationer, styrelsemötesprotokoll och medlemsmatrikel, bör vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före ordinarie årsmöte,

  Revisorerna ska senast två veckor före det ordinarie årsmötet avge revisionsberättelse. Revisionsberättel-sen överlämnas till ordförande eller kassör.

  I berättelsen ska bl.a. anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

  §13 Föreningens upplösning

  Beslut om föreningens upplösning ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett av dem ska vara ett ordinarie årsmöte.

  Beslutet ska biträdas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna vid båda årsmötena. Tiden mellan årsmötena ska vara minst tre månader.

  Vid föreningens upplösning skall, efter reglering av samtliga skulder samt återbetalning av medlemsinsatser och depositionsavgifter, de återstående tillgångarna fördelas mellan då varande medlemmar i proportion till det sammanlagda belopp som varje medlem har betalat i årsavgift under de fem senaste åren.

  §14 Ändring av stadgar

  Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett av dem ska vara ett ordinarie årsmöte. Tiden mellan de båda årsmötena ska vara minst tre månader.

  Vid ändring av stadgarnas §1 (Namn), §2 (Ändamål), §13 (Föreningens upplösning) och §14 (Ändring av stadgar) krävs att minst ¾ av de närvarande medlemmarna biträder ändringsförslaget vid båda årsmötena.

  §15 Ändring av förordningar

  Beslut om antagande eller ändring i förordning såsom ordningsföreskrifter, miljöpolicy etc. fattas av årsmötet.

  Styrelsen kan utfärda ordningsföreskrifter som gäller interimistiskt fram till nästa årsmöte.