Ordningsföreskrifter för koloniområdet

Om lottskötseln

 • Odlingslotten ska hållas i ett städat och vårdat skick. Vårarbetet med att iordningställa lotten inför odlingssäsongen ska vara färdigt till den 1 juni varje år.
 • Ekologisk odling gäller på koloniområdet. Konstgödsel (t.ex. Blåkorn) och kemiska bekämpningsmedel får inte användas. Uppstår oklarheter om vad som är tillåtet att använda, ta då kontakt med styrelsen.
 • Det är ditt ansvar att hålla gångvägarna runt din egen lott fria från ogräs. Överhängande grenar och annan växtlighet som spridit sig från din lott eller som hindrar framkomligheten, ska regelbundet tas bort.
 • Gångvägar och andra allmänna ytor får inte användas som en utvidgning av lotten genom att där förvara t.ex. krukor, brädor eller andra saker.
 • Ta hänsyn till dina grannar så att deras odlingar inte skuggas av höga växter på din lott. Växterna ska vara placerade så att omgivande lotter inte påverkas av grenar eller inträngande rötter. Se därför till att t.ex. hallon, vinbärsbuskar, krusbär, jordärtskockor och liknande står minst 1 meter från lottkanten. På de lotter som ligger mot områdets stängsel kan sådana växter lämpligen placeras där.
 • Träd är i princip inte tillåtna på lotten. Under vissa förutsättningar kan styrelsen dock lämna medgivande till plantering av småvuxna träd. Ta alltid kontakt med styrelsen för samråd innan träd anskaffas. Befintliga träd, som någon annan har planterat, får du inte ta bort utan medgivande från styrelsen.
 • Jordfräs, motorgräsklippare och andra motordrivna redskap påverkar miljön negativt och kan förorena våra odlingar. De får därför inte användas på koloniområdet. Detta gäller givetvis inte batteridrivna redskap.
 • Saltning är inte tillåtet för att ta bort ogräs i grusgångarna. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. Det är dock tillåtet att använda ogräsättika. Det är även tillåtet att använda snigelbekämpningsmedel som innehåller järnfosfat (Ferramol).
 • Slangbevattning måste hela tiden övervakas och vattning ska inte ske i onödan. Vattnet är kommunalt och föreningen betalar mycket pengar för förbrukningen. Om det är flera som behöver använda vattenkranen, får var och en vattna högst 15 min i sänder. När du är klar måste du stänga av vattenkranen. Det räcker inte att bara stänga slangmunstycket.
 • Det är olämpligt att använda bärnät. Fåglar och andra djur kan fastna i näten. Använd istället vanlig fiberduk i jordgubbslandet och över andra grödor också. Det håller effektivt fåglarna borta, så även kålfjärilar, morotsflugor m.m. Fiberduken hindrar också avdunstningen och du behöver därför inte vattna så mycket heller.
 • Om du ska resa bort under så lång tid att det påverkar lottskötseln måste du meddela detta till ordföranden samt ordna så att någon annan ser till att lotten inte växer igen med ogräs.

Om byggnader m.m.

 • Byggnader får inte uppföras på odlingslotterna. Styrelsen kan lämna tillstånd för pergola och fabrikstillverkade växthus. Ta alltid kontakt med styrelsen för samråd innan växthus anskaffas.
 • Till växthus, odlingsramar och andra typer av vindskydd för växter, får man inte använda byggplast. Plasten kommer förr eller senare att blåsa sönder och en stor mängd små plastbitar sprids då över hela koloniområdet. Växthus ska ha glasrutor eller isolerplastskivor/kanalplast.
 • Till vind- och frostskydd för växterna använder man normalt fiberduk. Vind- och frostskydd (inkl. eventuella ställningar) måste tas bort när de inte längre behövs. De får således inte sitta uppe året runt.
 • Målade träkonstruktioner ska vara svarta, mörkgröna, mörkbruna, eller mörkröda.
 • Spaljéer, redskapslåda, kompostlåda, pergola, växthus och liknande ska placeras minst en meter från lottkanten och så att de inte skuggar angränsande lotter.
 • Spaljéer och andra föremål som kan underlätta för obehöriga att klättra in på området, måste placeras minst en meter från områdets stängsel.
 • Staket, nätstängsel eller liknande får inte sättas upp vid odlingslotterna.

Om kompostering och avfall

 • Växtmaterial komposteras i första hand i en kompostbehållare på den egna lotten.
 • För att undvika problem med skadedjur ska du alltid använda en sluten kompostbehållare med lock (inte nätburar). Det går också bra att gräva ner vegetabiliskt avfall i jorden. Animaliskt avfall inte får grävas ner utan ska läggas i en isolerad varmkompost.
 • På Fyrkanten ska kompostlådor vara placerade i lottens inre hörn, i anslutning till de angränsande lotternas kompostlådor, enligt markering på lottkartan.
 • Sjuka växtdelar t.ex. potatisblad som är angripna av bladmögel ska inte läggas i komposten.
 • Stenar får inte slängas utanför områdets stängsel. Det ger problem vid gräsklippningen.
 • Kompost får inte läggas upp mot stängselnätet. Under nätet ska det vara ett mellanrum på c:a 5 cm till markytan och stolparnas betongplint skall vara fri från jord, så att bästa vattenavrinning erhålls.
 • Inga föremål får hängas upp i eller ställas emot stängselnät eller stolpar. Dålig luftcirkulation gör att nät och stolpar rostar.
 • Lotten får inte användas till upplags- och avstjälpningsplats. Gamla brädor, plastföremål och andra sopor får inte lämnas på området eller i naturen utanför utan måste tas med hem. Vi har ingen sophämtning.

För alla medlemmars trivsel gäller följande

 • Rökning är inte tillåten inom koloniområdet. Det gäller även inom 10 meter från koloniområdets stängsel enligt markering på lottkartan.
 • Hundar och katter måste hållas kopplade inom koloniområdet och får inte förorena i odlingslotterna eller orsaka några andra olägenheter för kolonisterna. Observera att kopplingstvång gäller i hela Gröna Dalen, enligt kommunens ordningsstadga.
 • Det är inte tillåtet att gräva ner döda husdjur inom koloniområdet.
 • Radioapparater, bjällror, vindspel, elektriska sorkskrämmare och andra störande ljudkällor får inte förekomma. För allas trevnad bör koloniområdet erbjuda en lugn och avstressande ljudmiljö där vi kan njuta av naturens ljud såsom vindens sus och fåglarnas sång. Använd hörlurar om du vill lyssna på musik.
 • Snurrande vindflöjlar och liknande kan i längden vara mycket irriterande och ska därför inte förekomma. Plocka undan barnens leksaker innan du går hem. Det är önskvärt att koloniområdet ser snyggt och prydligt ut.
 • Fågelskrämmor får inte sättas upp. Aluminiumfolie ska inte heller användas. Folien kommer förr eller senare att blåsa bort och småbitar spridas över hela koloniområdet samt omgivande marker. Om fåglar får i sig aluminiumbitarna blir de förgiftade av dessa.
 • Flaggning får endast ske på allmän flaggdag och övriga högtidsdagar. Flaggan halas vid solnedgången dock senast kl. 21.00. Trasig eller urblekt flagga får ej användas.
 • Det är inte tillåtet att utan lov trampa in i andra medlemmars odlingslotter eller att lägga några föremål där.
 • Observera att var och en får skörda endast i sin egen lott. För att få skörda i andra lotter krävs tillåtelse från lottens innehavare. Inga föremål eller växter får utan lov tas från andra lotter eller från allmänna områden.
 • Den som tillfälligt lämnar ut koloniområdets nyckel till någon annan (t.ex. för att få hjälp med vattning) ansvarar för att denne rättar sig efter ordningsreglerna.

Säkerhetsföreskrifter

 • Av säkerhetsskäl måste uppfällda parasoller vara ordentligt förankrade så att de inte kan blåsa iväg. Fäll alltid ner parasollet innan du går hem. Alla medlemmar som upptäcker ett obevakat uppfällt parasoll uppmanas att av säkerhetsskäl fälla ner det. Partytält, hammockar och liknande får av samma anledning inte finnas på lotterna.
 • Grillning får inte ske i lotterna utan endast vid höjden mellan lott 23 och 24 och endast när det inte råder eldningsförbud. Använd luktfri tändvätska. Engångsgrillar får av miljö- och säkerhetsskäl inte användas.
Senast uppdaterad vid årsmötet 2014-04-29